תנאים לביטול עסקת מכר מרחוק


עו"ד יאיר זהבי ייצוג בבית הדין לעבודה בשימוע לפני פיטורים והסכמי עבודה
עו"ד יאיר זהבי - תנאים לביטול עסקת מכר מרחוק - חוק הגנת הצרכן

חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 - ביטול עסקת מכר מרחוק


"עסקת מכר מרחוק" – התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה;

ביטול עסקת מכר מרחוק

כל צרכן רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר.

ראו סע' 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן

(1) בנכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר מביניהם;

(תיקון מס' 26) תש"ע-2010

(2) בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

אין חובה להשיב את המוצר באריזתו המקורית או מבלי שנעשה בו שימוש..

סייגים לזכות הביטול

תנאי ביטול עסקת מכר מרחוק אינם חלים על המוצרים המפורטים להלן:

"(1) טובין פסידים;

(2) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

(3) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;

(4) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

(5) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית."

הרחבת זכות ביטול עסקת מכר מרחוק לאזרחים ותיקים, עולים חדשים ואנשים עם מוגבלות

סע' 14ג'1 מסדיר את תנאי ביטול עסקה ברוכלות ועסקת מכר מרחוק על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.

מי זכאי להקלות בתנאי ביטול עסקה" לפי חוק הגנת הצרכן:

"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

"אזרח ותיק" – מי שמלאו לו 65 שנים;

"עולה חדש" – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה;

אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק בתוך ארבעה (4) חודשים ממועד קבלת המוצר בתנאי שהעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן

ראו סע' 14ג1(ג) לחוק הגנת הצרכן:

"בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית."

החברה רשאית לדרוש מהצרכן להציג תעודה המעידה על השתייכותו לאחת מהקבוצות המפורטות לעיל.

ראו סע' 14ג1(ד) לחוק הגנת הצרכן

"ביקש צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה ברוכלות לפי סעיף קטן (ב) או עסקת מכר מרחוק לפי סעיף קטן (ג), רשאי העוסק לדרוש ממנו להציג לפניו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ובלבד שלא ידרוש ממנו הוכחה נוספת לשם מימוש זכות הביטול כאמור; הצרכן יציג לפני העוסק אחד מהמסכים שלהלן, לפי העניין, או ישלח לו עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה:

(1) תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק;

(2) תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה;

(3) תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור;

(4) תעודה המנויה בתוספת החמישית; השר, בהתייעצות עם השר הנוגע בדבר, רשאי, בצו, לשנות את התוספת החמישית.

תוצאת ביטול עסקה מחמת פגם או אי התאמה

הודיע הצרכן על ביטול עסקה מחמת פגם או אי התאמה, יושב כספו בתוך 14 ימים ממועד קבלת בקשת הביטול.

המוצר סופק לצרכן-איסוף המוצר יהיה מבית הצרכן על חשבון החברה/ספק. על הצרכן החובה לאפשר לחברה/ספק לאסוף אותו.

אין לגבות מהצרכן תשלום כלשהו (לרבות דמי ביטול).

"תוצאות ביטול עסקה (תיקון מס' 7) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 26) תש"ע-2010 (תיקון מס' 47) תשע"ו-2016

14ה. (א) ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג), 14ג(ג) או 14ג1(ג) עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב), עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי העוסק –

(תיקון מס' 26) תש"ע-2010

(1) יחזיר העוסק לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן דמי ביטול כלשהם;

(2) קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו הנכס ויודיע על כך לעוסק, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה."

תוצאת ביטול עסקה מכל סיבה אחרת

כאמור, הצרכן זכאי לבטל עסקת מכר מרחוק מכל סיבה שהיא, גם לאחר שעשה שימוש במוצר.

הודיע הצרכן על ביטול עסקה, יושב כספו בתוך 14 ימים ממועד קבלת בקשת הביטול.

נכון לעכשיו קיימת מחלוקת בשאלה האם ניתן לקשור בין השבת המוצר לזיכוי ועל כן אני ממליץ לאסוף את המוצר בסמוך לקבלת בקשת הביטול.

המוצר סופק לצרכן-על הצרכן החובה להשיבו על חשבונו למחסני החברה/ספק.

ניתן לחייב את הצרכן בדמי ביטול בסך של 100 ₪ או 5% מערך המוצר לפי הנמוך מבניהם.

ניתן לתבוע את הצרכן בגין נזקים שנגרמו למוצר.

"(ב) ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג), 14ג(ג) או 14ג1(ג), שלא מהטעמים המנויים בסעיף קטן (א) –

(1) יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם;

(2) קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יחזירו לעוסק במקום עסקו, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

(ב1) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), בוטלה עסקה מתמשכת כאמור בסעיף 14ג(ג) או 14ג1(ג), שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.

(ב2) התקין העוסק טובין בבית הצרכן לצורך מתן שירות לפי העסקה, יהיה רשאי לגבות מהצרכן תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים; השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי עסקאות שלגביהן יהיה עוסק רשאי לגבות סכומים אחרים בשל הוצאות ההתקנה ואת הסכומים שייגבו.

(ג) אין בהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) כדי לגרוע מזכותו של עוסק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

(ד) בסעיף זה, "דמי ביטול" - לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת העוסק הוצאו על ידו או שהוא התחייב בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בחוזה, או בשל ביטולה."

שונות

1. על הצרכן להשיב מוצר שלם, תקין הכולל את כל החלקים.

2. הימים אינה ימי עסקים והם כוללים ימי מנוחה (שבתות, חגים).

3. תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 אינן תקפות לעסקאות מכר מרחוק.

לתיאום פגישה בקשר לניסוח תנאי שימוש מותאמים עבורכם ניתן לפנות לטל' 054-6344617 או באמצעות הדואל' yair@zehavi-law.co.il