top of page

הסדר פשרה

הסדר פשרה תביעה ייצוגית  39525-03-15

בהמשך להחלטת בית המשפט המחוזי תל אביב מיום 18.11.2021

רצ"ב הסדר פשרה שנחתם בין הצדדים והוגש לאישורו של בית המשפט.


בתחתית העמוד ראו קובץ מצורף שניתן להורדה

הסכם פשרה_Page_1.jpg
הסכם פשרה_Page_2.jpg
הסכם פשרה_Page_3.jpg
bottom of page