top of page

דגשים לסיום העסקה של עובד

מכתב סיום העסקה - הזכויות המגיעות לעובד - חתימת כתב סילוק


עו"ד יאיר זהבי ייצוג בבית הדין לעבודה בשימוע לפני פיטורים והסכמי עבודה
עו"ד יאיר זהבי ייצוג בבית הדין לעבודה בשימוע לפני פיטורים והסכמי עבודה

מכתב סיום העסקה

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-1981 קובע כי מעסיק ייתן לעובדו מכתב סיום העסקה בתוך עד 14 ימים ממועד סיום עבודתו. כדי לעמוד בדרישות הדין ולא לערב נושאים אחרים (בין היתר, כמפורט להלן), מומלץ כי מכתב סיום העסקה יהיה מסמך עצמאי ונפרד.

הזכויות המגיעות לעובד

יש לשלם לעובד את הזכויות הסוציאליות המגיעות לו, ולטפל בשחרור קופות והפרשות לחברות הביטוח, והודעה על סיום ההעסקה. חברות הביטוח תובעות לעיתים מעסיקים בגין הפרשות שלא בוצעו, זמן רב ובסכומים מצטברים משמעותיים לאחר שהעובד כבר אינו מועסק בחברה.

החזרת ציוד ומסמכים

כדי למנוע תקלות יש לדרוש ולעקוב אחר החזקת ציוד ומסמכים השייכים לחברה ושנמסרו לעובד במסגרת העסקתו. לעיתים ניתן ומומלץ לחייב את העובד לספק תצהיר או אישור כתוב בדבר קיום התחייבויותיו. למעט מסמכים המחויבים בדין כגון הודעות לעובד בדבר תנאי העסקה, הסכם ההעסקה ותלושי שכר, יש להחזיר מהעובד או לוודא השמדה או מחיקה של מסמכים וקבצים ממחשבו האישי של העובד בבית, ככל שישנם.

תזכורת לגבי מחויבויות לאי תחרות, סודיות ונושאים אחרים

הגורם הראשון והמשפיע ביותר על קיום התחייבויות הוא מודעות להתחייבות. בעידוד לקיום התחייבויות יש חשיבות גדולה למה שמכונה "תזכורת מוסרית" (ספרו של דן אריאלי, "האמת על באמת" כולל דוגמאות רבות). גם אם העובד אינו מחויב לאי תחרות או לסודיות מיוחדת, חלות עליו התחייבויות בגין, לרבות מכח חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999, ואף מכח הדין הפלילי. הוגן ונכון להזכיר לעובד התחייבויות אלה הן כדי להקטין את הסיכוי להפרתן, והן כדי לתעד באסמכתאות את קיומן של ההתחייבויות ואת הרלוונטיות שלהן – ככל שתידרשנה להליך משפטי עתידי.

חתימת כתב סילוק

מומלץ להחתים את העובד על כתב ויתור וסילוק הכולל ויתור וסילוק של כל דרישה ו/או טענה עתידית של העובד כלפי המעסיק. גם אם לעובד שמורות זכויות מסוימות שלא ניתן להתנות עליהן (כגון תשלום הפרשי שכר או פיצויי פיטורים) עדיין, כמו בדוגמא לעיל, מסמך כסה מצמצם את הסיכוי שהעובד יתבע או יעלה דרישות בעתיד.

יש חשיבות גדולה לניסוח של כתב הסילוק באופן שיהיה אפקטיבי ויגן על זכויות המעסיק.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page