ביטול עסקת מכר מרחוק על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש

תיקון 47 לחוק הגנת הצרכן בנוגע לביטול עסקה ברוכלות ועסקת מכר מרחוק על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש - עו"ד בן שלום ועו"ד יאיר זהבי

עו"ד יאיר זהבי תיקון 47 לחוק הגנת הצרכן בנוגע לביטול עסקת מכר
עו"ד יאיר זהבי תיקון 47 לחוק הגנת הצרכן בנוגע לביטול עסקת מכר

ביום 28.8.2016 נכנס לתוקפו תיקון 47 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "התיקון לחוק") שעניינו ביטול עסקת רוכלות ועסקת מכר מרחוק על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.


להלן עיקרי התיקון בהתייחס לעסקאות מכר מרחוק:

1. עסקת מכר מרחוק נקשרת בדרך כלל באמצעות שיחה טלפונית (כולל שיחה קולית המבוצעת באמצעות תוכנת מחשב) או באמצעות אתר אינטרנט. החוק חל רק על עסקאות שלפני כריתתן נערכה שיחת טלפון בין העוסק ללקוח, כגון שיחת מכירה טלפונית.

2.בעסקת מכר מרחוק מחויב העוסק למסור לצרכן מסמך גילוי הכולל, בין היתר, פרטים לגבי העוסק, הנכס או השירות, מידע בדבר האחריות לנכס או השירות, הוראות לגבי דרכי ביטול עסקה ופרטים נוספים המפורטים בסעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן (להלן: "מסמך גילוי").

3.ככלל, ניתן לבטל עסקת מכר מרחוק בתוך 14 יום ממועד עשיית העסקה (לפי סע' 14ג'(ג) לחוק הגנת הצרכן).

4. על פי התיקון לחוק, אזרח העונה לאחד מההגדרות שלהלן יהיה רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק בתוך תקופה ארוכה מהרגיל. לקוח שהחוק חל עליו רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה (4) חודשים ממועד עשיית העסקה, מועד קבלת המוצר או השירות או מועד קבלת מסמך הגילוי, המאוחר מביניהם.

5.כך לדוגמה, אדם עם מוגבלות (כגון אדם בעל תעודת עיוור) שרכש מוצר ב-1 לינואר, קיבל אותו ב-15 לינואר וקיבל את מסמך הגילוי לגביו ב-30 לינואר, יהיה רשאי לבטל את העסקה עד ליום 30 למאי (כלומר 4 חודשים מלאים ממועד קבלת מסמך הגילוי, ו-4.5 חודשים מלאים ממועד קבלת המוצר או השירות).

6.הגדרות זכאים לביטול לפי תיקון 47 לחוק הגנת הצרכן.

א. אדם עם מוגבלות – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998‏.

ב. אזרח ותיק – מי שמלאו לו 65 שנים.

ג. עולה חדש – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה.

7.ביטול הזמנה כאמור כפוף להצגת תעודה מתאימה המעידה על השתייכות הלקוח לקבוצת האוכלוסייה המפורטת בתיקון לחוק לרבות המסמכים המפורטים לעיל:

א. תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק.

ב. תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה.

ג. תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור.

ד. תעודה המנויה בתוספת החמישית לחוק (המובאת להלן).

8. מובהר כי התיקון לחוק תקף רק בתנאי שהתקיימה בין הלקוח לעוסק שיחה טלפונית שקדמה לביצוע ההזמנה.

9. תקופת הביטול המוארכת אינה תקפה לגבי עסקאות שנעשו רק באמצעות אתר האינטרנט (ללא שיחה טלפונית).

מומלץ לעדכן את תנאי השימוש של אתרי סחר אלקטרוני בהתאם לדרישות החוק ולהטמיע וליישם את הוראות החוק במוקדים המתאימים.


התוספת החמישית לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (סעיף 14ג1)

1. תעודה המעידה על נכות או אישור זכאות לקצבה בשל מוגבלות שניתנו לצרכן על ידי המוסד לביטוח לאומי.

2.תעודה המעידה על נכות שניתנה לצרכן לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט–1959 [נוסח משולב] .

3.החלטת ועדת אבחון לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט–1969 , בדבר היותו של אדם מפגר.

4.אישור זכאות, לרבות זכאות חלקית, לקבלת שירותי תמיכה לתקשורת, שניתן בהתאם לתע"ס כהגדרתן בתקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים), התשמ"ו–1986 (להלן – תע"ס).

5.תעודת עיוור או לקוי ראיה שניתנה בהתאם לתע"ס.

6.אישור על הכרה של השירות לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה והשירותים החברתיים שניתנה בהתאם לתע"ס."


אין האמור מהווה ייעוץ משפטי משום סוג שהוא.