top of page

כללים לפיטורי עובדים לאחר חזרה מחל"ת


עו"ד יאיר זהבי ייצוג בבית הדין לעבודה בשימוע לפני פיטורים והסכמי עבודה
עו"ד יאיר זהבי מייצג עובדים ומעסיקים בבית הדין לעבודה

כללים לפיטורי עובדים לאחר חזרה מחל"ת בשל המצב הכלכלי בעקבות משבר הקורונה


המצב הכלכלי במציאות הקורונה מחייב בעלי עסקים להתאים את מצבת כח האדם שהוצאה לחל"ת בתחילת חודש מרץ 2020 לפעילות הצפויה בבית העסק לאחר תקופת החירום.

למעסיק שמורה הזכות להחזיר לעבודה חלק מהעובדים אולם חשוב לדעת שהחלטה לא להחזיר לעבודה עובד שהוצא לחל"ת כמוה כהודעת פיטורים המחייבת את המעסיק לפעול בהתאם לדן, קרי לקיים שיחת שימוע , גם כאשר מדובר בפיטורי צמצום של עובד שהוצא לחל"ת

פיטורי עובד שלא נעשים כדין עשויים לסבך את המעסיק בהליכי משפטיים יקרים וארוכים בבית הדין לעבודה בסיומם עשוי בית הדין לפסוק פיצויים משמעותיים לטובת העובד.

עריכת שימוע לעובד שהוצא לחל"ת

1. הזמנה לשימוע: יש למסור לעובד הזמנה בכתב לשיחת השימוע הכוללת בין היתר את הסיבות בגינן החברה שוקלת את המשך העסקת העובד. יש לאפשר לעובד מס' ימים להיערכות לשימוע.

2. העובד רשאי להיות מיוצג בשיחת השימוע.

3. יש לאפשר לעובד לעיין במסמכים עליהם המעסיק מבסס את הטענות כלפיו (ככל וקיימים מסמכים).

4. שיחת השימוע תיערך בפני מי שמוסמך להחליט על המשך העסקת העובד.

5. בפתח שיחת השימוע יציג המעסיק בפני העובד את הטענות כלפיו.

6. השימוע יערך בתום לב, בהגינות, בלב פתוח ונפש חפצה.

7. יש לערוך פרוטוקול של שיחת השימוע ובסיום השיחה יש להחתים את העובד על הפרוטוקול ולמסור לו העתק.

אם החלטתם לפטר את העובד לאחר שיחת השימוע יש למסור לעובד המפוטר את המסמכים שלהלן:

8. מכתב פיטורים (סיום העסקה) בו יפרט המעסיק את הסיבות שהובילו אותו לפטר את העובד.

9. גמר חשבון: יש לשלם לעובד דמי הודעה מוקדמת, דמי פיצויים, פדיון ימי חופשה ולמסור לעובד מכתב שחרור לקרן הפנסיה וטופס 161.

10. כחלק מגמר החשבון, מומלץ להחתים את העובד על כתב ויתור בו יאשר העובד כי קיבל את כל התשלומים המגיעים לו מהמעסיק וכי אין לו כל טענה או תביעה כנגד המעסיק בקשר לתקופת עבודתו אצל המעסיק.

ראו דוגמה לסע' ויתור:

"אני הח"מ [שם העובד], ת.ז_______________ מאשר בזאת כי תשלום הסכומים המפורטים להלן, אשר ישולמו לי ע"י [החברה\המעסיק] בע"מ (להלן: "המעסיק") תהווה תשלום מלא וסילוק מלא סופי ומוחלט של כל חובות החברה\המעסיק כלפי, לרבות בקשר עם עבודתי בחברה\אצל המעסיק. אני מצהיר כי למעט קבלת הסכומים האמורים, אין לי ולא תהיה לי כל תביעה או טענה כנגד החברה\המעסיק, לרבות בכל הקשור לעבודתי בחברה\אצל המעסיק."לתיאום פגישה או שיחה ניתן לפנות אל עו"ד יאיר זהבי בטל' 054-6344617

או באמצעות דואל' yair@zehavi-law.co.il


תגובות


bottom of page